ඔබට ගැලපෙනම DC Character එක කවුද?

Apps වලට කැමතිද?
එහෙනම් Like එකක් දාන්න.